Algemene Voorwaarden Ruitershop Burgwerd
Ruitershop Burgwerd is een onderdeel van Handelsonderneming J.S. Duiven
Kloosterweg 5

8742 KV Burgwerd
info@ruitershopburgwerd.nl

Tel: 0649287939

Rabobank: NL62RABO01020.45.267

K.v.K. Leeuwarden 66892937

BTW: NL108988867B01

Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen,overeenkomsten en aanbiedingen van Ruitershop Burgwerd.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen van de
Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4. Ruitershop Burgwerd is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Ruitershop Burgwerd zijn vrijblijvend. Ruitershop Burgwerd behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die in de webwinkel aangeboden worden, zijn in principe op voorraad.
Het kan echter voorkomen dat het artikel toch is uitverkocht. In dat geval wordt contact met u opgenomen via het door u opgegeven mailadres. Let op: soms belandt mail in uw spambox!

2.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ruitershop Burgwerd. Ruitershop Burgwerd is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
Ruitershop Burgwerd dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele toeslagen.

3.2. Bestellingen worden uitsluitend aangeleverd na volledige betaling van de goederen, eventuele verzendkosten en eventuele toeslagen.
Deze vooruitbetaling kan worden gedaan via elektronische betaling tijdens het aankoopproces in de webwinkel of door een door u zelf te
verzorgen betalingstransactie. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zonder uitstel aan de  verkoper
te melden.

3.3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ruitershop Burgwerd gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en
daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en leveringstijd

4.1. Ruitershop Burgwerd streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen aan de vervoerder over te dragen met een maximum van
5 werkdagen. Bij overschrijding hiervan brengt Ruitershop Burgwerd u per email op de hoogte. U bent dan gerechtigd de overeenkomst te
annuleren. Voor de uiteindelijke levertijd zijn wij afhankelijk van de vervoerder. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de betaalwijze
van invloed is op de levertijd. Bij betaling via bijvoorbeeld iDeal is er geen vertraging. Bij ‘vooruitbetaling via bank of giro’ ontvangt
Ruitershop Burgwerd  uw betaling in de regel een dag later. Bestellingen worden uitsluitend gereed gemaakt voor de vervoerder na ontvangst
van uw betaling.Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u overigens geen recht op schadevergoeding.

4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3. Levering geschiedt door een door Ruitershop Burgwerd gekozen,  beschikbare transportdienst.

Artikel 5. Annuleren en retourneren

5.1. U kunt uw bestelling binnen 24 uur per email kosteloos annuleren, onder vermelding van bestelnummer en uw naam, adres en woonplaats
gegevens. U kunt de mail sturen naar info@ruitershopburgwerd.nl

5.2. Indien u een online / via de web shop besteld, artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dient u het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering te retourneren in originele verpakking. Melding van retourneren dient ook binnen deze gestelde termijn van 14 dagen aan Ruitershop Burgwerd kenbaar gemaakt te worden. Mocht het artikelen niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangst door de koper, retour gezonden zijn, dan vervalt het recht van retourneren.
De retour verzendkosten zijn voor u eigen rekening en kunnen niet verhaald worden op Ruitershop Burgwerd. Zodra het geretourneerde artikel door Ruitershop Burgwerd ontvangen is, zal Ruitershop Burgwerd het aankoopbedrag van het artikel retourneren, binnen uiterlijk 14 dagen. Eventuele ontstaande schade aan artikelen, anders dan vanwege eventueel noodzakelijk passen, zal op de koper verhaald worden en door Ruitershop Burgwerd in mindering gebracht worden op de retourbetaling.
Bij aankoop in de winkel geldt een retourrecht van 8 dagen. Hier wordt nooit geld retour gegeven, echter kan het product tegen een ander product geruild worden of krijgt u een waardebon van Ruitershop Burgwerd ter waarde van het bedrag van het retourartikel.

5.3. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

5.4. Gebruikte producten, beschadigde producten, en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde product, kunnen niet worden
geretourneerd.

5.5. Er zijn enkele artikelen waarop ‘Retour’ zoals hierboven omschreven, niet van toepassing is. Dit betreft de volgende producten:
* Producten die speciaal voor de klant vervaardigd zijn, zoals geborduurde artikelen
* Gebruikte artikelen, dit geldt voor aankoop in de winkel van Ruitershop Burgwerd.
* Producten die speciaal voor de klant besteld worden, hiervan wordt de klant altijd vooraf via de mail op de hoogte gesteld.

5.6. Indien artikelen beschadigd bij u aankomen, dient u hier binnen 24 uur melding van te maken. Het artikel kan aan ons worden
geretourneerd via de eerder omschreven procedure.  Indien op voorraad, ontvangt u een vervangend artikel, waarbij de verzendkosten
voor rekening zijn van Ruitershop Burgwerd. Indien het vervangende artikel niet op voorraad is, wordt door Ruitershop Burgwerd contact
met u opgenomen voor een passende oplossing.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ruitershop Burgwerd
verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering aan u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ruitershop Burgwerd geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Ruitershop Burgwerd garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel
en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1. Ruitershop Burgwerd behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.

8.2. Ruitershop Burgwerd kan ten alle tijden bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Voor door Ruitershop Burgwerd geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende
product wordt vastgesteld.

9.2. Ruitershop Burgwerd is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of derden, tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld aan de kant van Ruitershop Burgwerd.

9.3. Indien Ruitershop Burgwerd, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger
zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.
op de internetsite van Ruitershop Burgwerd gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Diversen

12.1. Ruitershop Burgwerd neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12.2. Wanneer door Ruitershop Burgwerd gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen
laten gelden op grond van het feit dat Ruitershop Burgwerd deze voorwaarden soepel toepast.

12.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ruitershop Burgwerd in strijd
mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Ruitershop Burgwerd vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijking bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing